Zmiany w prawie o ruchu drogowym 01.01.2022

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 01.01.2022

Zmiany wprowadzone od 01.01.2022r. w prawie o ruchu drogowym mają na celu poprawę bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego, wsparcie ofiar przestępstw drogowych oraz skuteczniejsze egzekwowanie nakładanych grzywien. Nowe rozwiązanie, które ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków, które będą pochodziły z kar nakładanych za wykroczenia drogowe. Zmiana ta wpłynie również na budowę lub przebudowę dróg krajowych, ponieważ ustawa ma na celu określenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego. 

     >>Podwyższenie maksymalnej kary grzywny do 30 000,00 zł

Ustawa podwyższa górną granicę grzywny w przypadku wykroczeń drogowych nakładanych przez sąd z 5 000,00 zł do 30 000,00 zł. Zwiększona została również wysokość grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym do 5 000,00 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do 6 000,00 zł. W przypadku niewskazania przez właściciela na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania, będzie można nałożyć grzywnę w wysokości do 8 000,00 zł.

Opłacenie mandatu podczas kontroli drogowej, skutkować będzie zmniejszeniem wysokości kary pieniężnej o 10 procent

    >>Naruszenie ciała lub spowodowanie rozstroju zdrowia oraz wyższe kary po spożyciu środków odurzających

Nowe rozwiązanie stanowi kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1 500,00 zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, którego leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka odurzającego będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2 500,00 zł.

W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 000,00 zł.

Powtórne wykroczenie tego samego typu w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania będzie skutkowało dwukrotnością tej kary.

     >>Zwiększona ochrona pieszych

Legislator przewiduje również, zaostrzenie kar za wykroczenia drogowe w stosunku do pieszych. Mandat karny w wysokości 1 500,00 zł będzie należny np. za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Taka sama kara grozić będzie kierowcy pojazdu mechanicznego za naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. Jeśli w ciągu dwóch lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 000,00 zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

     >>„Wyzerowanie” punktów karnych po upływie 2 lat

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty kasowane będą dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Dzięki temu ustawodawca przewiduje szybsze i skuteczniejsze doprowadzenie do wykonania kary.

Po zmianach, za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia wynosi 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

     >>Większa kara za ingerencję w tachograf

Za ingerowanie w tachograf, aby ukryć rzeczywisty czas pracy i wykonać więcej operacji transportowych, dziś grozi tylko kara finansowa. Nowe przepisy wprowadzają za ten czyn dodatkowa kare, bardzo dotkliwa dla zawodowych kierowców, czyli odebranie prawa jazdy na trzy miesiące, a przy recydywie na sześć miesięcy. Niedozwolone praktyki przestana się opłacać, a dzięki temu na drogach będzie bezpieczniej, bo za kierownicą ciężkich transportów, albo autobusów z pasażerami na pokładzie nie będą siedzieć przemęczeni kierowcy. Rozwiązanie to zapewni także przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

     >>Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny nie niższej niż 1 500,00 zł. Jeśli sprawca tego samego wykroczenia popełni je w ciągu 2 lat, grzywna wyniesie dwukrotność kary.

     >>Stawka ubezpieczenia OC zależna od punktów karnych

Na istotną zmianę wskazać należy uzależnienie wysokości stawki ubezpieczenia OC od popełnianych wykroczeń. Nowelizacja ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy i otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Ponadto, opóźnienie w opłaceniu polisy sięgające od jednego do trzech dni będzie zagrożone grzywną w wysokości 1 200,00 zł.

     >>Dokumentacja fotograficzna przeglądu technicznego pojazdu

W celu uniknięcia fikcyjnych przeglądów, ustawa przewiduje m.in. zobowiązanie diagnosty do wykonania w trakcie badania technicznego fotografii kontrolowanych pojazdów. Dokumentacja będzie musiała być przechowywana przez okres 5 lat.

Pojawi się również możliwość wykonania badania technicznego pojazdu przed wymaganym przepisami terminem, nie wcześniej jednak niż 30 dni poprzedzających upływ ważności poprzedniego badania. Zwłoka w wykonaniu przeglądu powyżej 30 dni będzie z kolei skutkowała dwukrotnie wyższą ceną za badanie techniczne.

     >>Ułatwione egzekwowanie należności wynikających z grzywien

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Ustawodawca wprowadzając to rozwiązanie zwiększyć chce stopień egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.