Ustawa o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym- zmiany w rozliczeniu kierowców międzynarodowych

USTAWA O DELEGOWANIU KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM – ZMIANY W ROZLICZENIU KIEROWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

Z dniem 19 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

 

Ustawa określa zasady:

1.     Delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.     Kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców;

3.     Kontroli drogowej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4.     Współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5.     Współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium;

6.     Postępowania związanego z realizacją lub składaniem wniosków o powiadomienie o decyzji o nałożeniu na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny.

     Przepisy ustawy będą miały zastosowanie do przewoźników drogowych, którzy mają siedzibę w innym państwie i kierują tymczasowo kierowcę będącego jego pracownikiem do pracy na terytorium Polski, w związku z realizacją usługi transportu drogowego.

     

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw – z jej treścią można zapoznać się tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000152301.pdf.

 

 

Co ważne – ustawa o delegowaniu kierowców wprowadza także istotne zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców, które mają znaczenie dla firm prowadzących działalność w naszym kraju.

Nadal wynagrodzenie kierowców będzie naliczane z zastosowaniem zasady pomniejszenia podstawy do ZUS i PIT w oparciu o liczbę dni pobytu za granicą. Przy czym pomniejszanie podstawy do ZUS, jak dotychczas, będzie możliwe, gdy kierowca otrzyma wynagrodzenie wyższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie (w roku 2023 wynoszące 6.935 zł).

Najważniejsze zmiany to:

1.     Zmiana co do zasady liczenia „wirtualnych diet”

Ustawa zmienia i zakłada jednolitą dla wszystkich krajów stawkę tzw. „wirtualnej diety”, wynoszącą odpowiednio:
– 60 euro dla celów ustalenia ulgi od podstawy składek ZUS,
– 20 euro dla celów ustalenia ulgi podatkowej

Zmiany spowodują zauważalny wzrost kwoty ulgi (dla przykładu dotychczas Niemcy rozliczane były w kwocie 49 euro, Francja 55 euro i w każdym kraju indywidualne ustawowe kwoty, po zmianach kwota zostaje ujednolicona do poziomu 60 euro) i naliczane za każdą dobę pobytu za granicą. Jeśli pobyt za granicą będzie krótszy niż 8h, to należy uwzględnić 1/3 kwoty 60 euro, a w przypadku pobytu od 8h do 12h – 1/2 kwoty 60 euro.

Największe obniżenie kosztów wynagrodzenia będzie miało miejsce i będzie zauważalne w przypadku, gdy obecnie składki są naliczane od kwot wyższych niż przeciętne prognozowane wynagrodzenie.

W kwestii ustalenia wartości ulgi podatkowej zmiana dotyczy dotychczasowych 30% wartości wirtualnych diet na równą stawkę 20 euro w każdym kraju za każdy dzień pobytu.

Zastosowanie ulgi i pomniejszenie podstawy do PIT będzie możliwe również w przypadku kierowców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2.     Wypłata wynagrodzenia w dwóch ratach

Wynagrodzenie za pracę kierowcy wykonującego międzynarodowe przewozy drogowe, uznanego za pracownika delegowanego (dotyczy to tylko kierowców wykonujących zlecenia transportowe typu cross-trade lub operacje kabotażowe i nie dotyczy kierowców wykonujących wyłącznie przewozy bilateralne) może być płatne w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie:

–  pierwsza rata, z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego:

a)      w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest niższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłoszonego albo ustalonego na postawie art. 2 ust. 4 albo ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

b)      w przypadku kierowców, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie – w wysokości przeciętnego wynagrodzenia;

– druga rata, z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak niż do 21 dnia następnego miesiąca kalendarzowego

3.     Zwrot udokumentowanych kosztów

 Zwrot niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę. Nie podlega oskładkowaniu w przypadku kiedy przychód pracownika jest wyższy od 6935 zł.

4.     Zwrot kosztów noclegów

Przedsiębiorca ma możliwość dokonać zwrotu kosztów noclegu, o którym mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

Dotyczy to zwrotów kosztów noclegu, których kierowcy nie mogą spędzać w pojeździe zgodnie z przepisami pakietu mobilności 45h lub dłuższych spowodowanych np. rekompensatą godzin z poprzedzających tygodni

5.     Podróże do miejsca rozpoczęcia przewozu

Ustawa wprowadza również zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy,

6.     Zwrot kosztów sanitariatów

Ustawa daje również możliwość wprowadzenia przez przedsiębiorcę zwrotu kosztów korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.

Wprowadzenie takiego zwrotu kosztów nie jest obowiązkowe, jednak w wielu firmach będzie korzystne, tym bardziej, że te koszty nie muszą zostać udokumentowane, ale muszą być one realnymi średnimi kosztami.

Zmiany dotyczą kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy, w tym:

– kierowców pojazdów o masie powyżej 2,5 t w przypadku przewozu towarów,

– kierowców pojazdów o liczbie miejsc powyżej 9 osób, wraz z kierowcą, w przypadku przewozu osób.

Trzeba również zwrócić uwagę na konieczność zapisania zasad zwrotu tych kosztów, zwolnień czy innych zapisów związanych z wejściem w życie ustawy w dokumentacji wewnątrzzakładowej.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania takich zapisów dla naszych Klientów.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub powstają wątpliwości jak wdrożyć w swojej firmie nowe przepisy lub jak zastosować się do nowych zasad w optymalny sposób- zadzwoń lub napisz do nas a na pewno pomożemy przejść przez zmiany płynnie i kompleksowo.