Obowiązki przedsiębiorcy w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym

Obowiązki przedsiębiorcy w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym

Przypominamy, iż  na podstawie art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209 zwaną dalej ustawą z dnia 26 stycznia 2022 r. lub ustawą zmieniającą): przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wydane przed 1 marca 2022 r. oraz w stosunku do których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej mają obowiązek:

– do dnia 1 stycznia 2023 r. dostosować się do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej;

– do dnia 15 stycznia 2023 r. złożyć oświadczenie w tym zakresie do organu, który wydał zezwolenie;

Wzór oświadczenia dot. dysponowania bazą eksploatacyjną przez przedsiębiorcę znajdą Państwo na stronie internetowej (druk OB):

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym nakłada także na przewoźników drogowych po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego coroczny obowiązek:

– do dnia 31 marca co roku (począwszy od roku 2023) złożyć do organu, wydającego zezwolenie:

1) oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych, w tym kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na ich formę zatrudnienia – pod rygorem odpowiedzialności karnej;

2) informacji o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Nowe przepisy stanowią część Pakietu Mobilności i zostały wprowadzone m.in. celem wyeliminowania tzw. firm skrytek pocztowych oraz nieuczciwej konkurencji.

Wymóg dotyczący bazy eksploatacyjnej uznawany jest za spełniony, jeżeli przedsiębiorca:

– dysponuje odpowiednią do skali prowadzenia działalności bazą eksploatacyjną, która musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– wyposażoną co najmniej w miejsca postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym w liczbie odpowiadającej co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika do organu wydającego zezwolenie a w przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów konieczne jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym,

– W przypadku posiadania przez przewoźnika drogowego kilku baz eksploatacyjnych znajdujących się na terytorium RP łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej 1/3 liczby pojazdów zgłoszonych przez przewoźnika drogowego do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

Istnieje możliwość wskazania więcej, niż jednego centrum operacyjnego.

Baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów:

– miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym,

– miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,

-miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów;

 przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006;

Więcej na temat zgłoszenia oświadczenia o bazie transportowej, można przeczytać na stronie:

https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-812022

A w kwestii corocznego oświadczenia o liczbie osób zatrudnionych na stronie:

https://www.gov.pl/web/gitd/informacja-12024