Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym

Zmiany w Ustawie o transporcie drogowym

W dniu 26.01.2022 Sejm zaakceptował ostateczne poprawki Senatu dotyczące zmiany o Ustawie o transporcie drogowym i czasie pracy kierowcy. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, a ta pojawiła się już 28.01.2022 r. w Dzienniku Ustaw, ponieważ zmiany te weszły w życie z dniem 02.02.2022 r. Większość poprawek została przyjęta przez senat z wyjątkiem jednej, która miała obejmować nakaz niewszczynania postępowania karnego za błędy na początku jej obowiązywania.

Ostateczne zmiany, które wprowadza ustawa:

-Usunięcie delegacji dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe.

-Dodanie możliwości skorzystania z niższych podstaw oskładkowania i opodatkowania dla kierowców międzynarodowych (ulga ZUS i ulga do podstawy naliczenia podatku dochodowego PIT).

Dla kierowców wykonujących transport krajowy – delegacje zostają po staremu.

-Konieczność tworzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy dla kierowców z wyszczególnionymi składnikami na podstawie danych z kart kierowców i tachografów.

-Konieczność dostosowania bazy do wielkości floty pojazdów – łączna ilość miejsc parkingowych na wszystkich bazach przewoźnika musi być dostosowana dla co najmniej jednej trzeciej pojazdów będących w jego dyspozycji.

-Konieczność uzyskania licencji oraz spełnienia warunków zawodu przewoźnika drogowego dla firm wykonujących międzynarodowe zarobkowe przewozy rzeczy pojazdami powyżej 2,5 tony DMC (m.in. baza eksploatacyjna, zarządzający transportem, zabezpieczenie finansowe na każdy pojazd, licencja oraz wypisy, świadectwa kierowców). Dodatkowo dla tych pojazdów ustalono kary za przeważenia zależne od procentowego przekroczenia DMC od 500 do 2000 zł.

-Obowiązkowe coroczne informowanie o liczbie zatrudnionych pracowników oraz kierowców wykonujących operacje transportowe w ostatnim roku.

-Skrócenie do 30 dni z 1 roku braku możliwości wydawania nowych świadectw kierowców w przypadku naruszeń związanych ze świadectwami kierowców.

-Zakaz wykonywania przewozów pojazdami zarejestrowanymi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

-Możliwość kontaktowania się kierowcy z firmą podczas kontroli drogowych, w celu np. przedstawienia dowodów, których brakuje w pojeździe.

-Rozszerzenie katalogu dokumentów, które może kontrolować ITD, zgodne ze zmianami w rozporządzeniu 2020/1055.

-Zmieniono zasady liczenia limitu czasu pracy w porze nocnej – po zmianach czas pracy będzie liczony nie w dobie 24-godzinnej, a pomiędzy odpoczynkami (dziennymi lub dziennym i tygodniowym)

-W taryfikatorze dodano kary za naruszenia związane z pakietem mobilności:

-odpoczynek powyżej 45 godzin odebrany w kabinie pojazdu (po 50 zł dla kierowcy, zarządzającego oraz firmy);

-brak dokumentacji dotyczącej organizacji powrotu kierowcy maksymalnie co 4 tygodnie (150 zł firma, 50 zł zarządzający);

-brak wpisu kraju przekroczenia granicy po 02.02.2022 r. (mandat dla kierowcy – 100 zł za każdy dzień);

-brak powrotów pojazdów co maksymalnie 8 tygodni po 21.02.2022 r. (2000 zł firma);

-brak dokumentacji wymaganej przez ITD, np. listów przewozowych, dokumentacji dot. delegowania (3000 zł dla firmy).